MB CLEAN - PROFESIONÁLI NA ČISTENIE

"Čistota je naša vášeň!"

Kontakt:

+49 (0)15 901 902 352
info@mbclean.eu

GDPR - MBClean.eu

GDPR (ochrana osobných údajov) I. Úvod MB Clean s.r.o. ,Letná 3935/11, 071 01 Michalovce, Slovakia, Steuer Nummer: 55140840 chráni súkromie všetkých užívateľov jej internetovej stránky. Základné zásady spojené s využívaním internetovej stránky sú: 1. Neposkytovanie informácií o užívateľoch internetovej stránky tretím osobám, okrem prípadu, že užívateľ na to dá jednoznačný a výslovný súhlas. 2. Ochrana všetkých dokumentov odovzdávaných užívateľmi internetovej stránky. 3. Uskutočňovanie procedúr s cieľom zabezpečenia súkromia užívateľov stránky. Upozorňujeme, že naša internetová stránka môže obsahovať odkazy na iné internetové stránky, ktoré nie sú pod kontrolou našej spoločnosti. Odporúčame preto oboznámiť sa so zásadami mlčanlivosti o osobných údajoch a užívania stránky na každej internetovej stránke samostatne. 4. Internetovú stránku je možné využívať výlučne na účely, ktoré sú v súlade s právom. Užívateľ nie je oprávnený narúšať alebo pokúšať sa narušať zabezpečenie internetovej stránky. V prípade porušenia tohto zákazu je možné voči užívateľovi vyvodiť zodpovednosť. 5. Naša spoločnosť nevykonáva kontrolu obsahu informácií zaslaných užívateľom. II. Osobné údaje 1. Správcom osobných údajov užívateľom internetovej stránky je MB Clean s.r.o. ,Letná 3935/11, 071 01 Michalovce, Slovakia, Steuer Nummer: 55140840 2. Účely, právne základy a doba spracovávania osobných údajov sú určené osobitne pre každý účel spracovávania osobných údajov dotknutých osôb. 3. Užívateľ našej internetovej stránky má nasledujúce práva spojené so spracovávaním jeho osobných údajov: a) právo na prístup k jeho osobným údajom, b) právo na opravu jeho osobných údajov, c) právo odstrániť jeho osobné údaje (právo byť zabudnutý), d) právo obmedziť spracovávanie jeho osobných údajov, e) právo sťažovať sa na spracovávanie jeho osobných údajov, f) právo na prenositeľnosť jeho osobných údajov, g) právo podať podnet dozornému orgánu vo veci spracovávania jeho osobných údajov, h) právo odvolať súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov. 4. Osobné údaje užívateľa stránky môžu byť spracovávané sprostredkovateľmi, ktorých služby využívame pri spracovávaní osobných údajov – v závislosti od účelu spracovania osobných údajov. Jedná sa napríklad o sprostredkovateľov, ktorí: - zabezpečujú dodávku tovaru a služieb nakúpeného dotknutou osobou ako užívateľom internetovej stránky; - zabezpečujú registráciu alebo platobnú operáciu za tovar nakúpený na internetovej stránke (v prípade ak sa dotknutá osoba rozhodne pre takúto formu úhrady za tovar); - zabezpečujú servis alebo opravy tovaru zakúpeného dotknutou osobou ako užívateľom internetovej stránky; - zabezpečujú SMS alebo MMS informovanie dotknutej osoby o stave a priebehu realizácie objednávky služieb a tovaru, ktorú dotknutá osoba zložila ako užívateľ internetovej stránky; - zabezpečujúce marketingové služby v prospech správcu osobných údajov (v prípade, ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so zasielaním marketingových informácií). Osobné údaje môžu byť spracovávané tiež spoločnosťami zo skupiny prevádzkovateľa. Všetci sprostredkovatelia, ktorých poverujeme spracovávaním osobných údajov garantujú prijatie dostatočných organizačných a technických prostriedkov ochrany a zabezpečenia osobných údajov v súlade s právnymi predpismi. 5. Našu internetovú stránku môžete prehliadať bez poskytnutia osobných údajov, ale v niektorých prípadoch môže naša spoločnosť žiadať o ich poskytnutie. 6. Osobné údaje sú zhromažďované výlučne v nevyhnutnom a minimálnom rozsahu, za konkrétnym účelom, ktorý bol zadefinovaný v danom formulári umiestnenom na stránke. V závislosti od účelu, za ktorým sú osobné údaje získavané, každý taký prípad získania osobných údajov je spojený s udelením dobrovoľného súhlasu užívateľa stránky alebo poskytnutia užívateľovi informácií v súlade s čl. 13 GDPR. 7. V prípade, ak užívateľ internetovej stránky ju využíva cez svoje konto na sieti napr. Facebook alebo Google, e-mailová adresa užívateľa bude prevzatá z údajov zadaných do profilu na sieti napr. Facebook alebo Google. 8. Naša spoločnosť prevádzkuje internetovú stránku a za účelom uskutočňovania ponuky služieb, je nevyhnutné oboznámiť sa so znením Všeobecných obchodných podmienok tejto stránky, ktoré sa nachádzajú na adrese: https://www.mbclean.eu/vop/ . 9. S ponukami, akciami a inými aktualitami týkajúcimi sa našej spoločnosti a tiež subjektov s ňou zviazaných sa môže užívateľ oboznámiť v prípade, ak prejaví súhlas s prijímaním newslettera. Za týmto účelom je potrebné vyplniť príslušný formulár a poskytnúť nám osobné údaje nevyhnutné pre jeho prijímanie. Poskytnutie týchto osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné, v prípade, že užívateľ chce prijímať newsletter. Osobné údaje budú spracovávané počas doby fungovania newsletera, okrem prípadu, že užívateľ prejaví vôľu viac newsletter nedostávať. 10. Kontaktovaním našej spoločnosti elektronickou poštou, za čo sa považuje tiež kontaktovanie cez kontaktový formulár na našej stránke, nám užívateľ poskytuje jeho e-mailovú adresu ako adresu odosielateľa správy. Okrem toho, v texte správy môžu byť poskytnuté tiež iné osobné údaje. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné, aby bolo možné nadviazať kontakt. 11. Na stránke spoločnosti môžu byť dostupné ankety rôzneho druhu, otázky alebo iné formuláre, v rámci ktorých môže užívateľ stránky poskytovať jeho osobné údaje. Vyplnenie a preposlanie takéhoto formulára spôsobuje, že v ňom uvedené osobné údaje budú spracovávané, no výlučne za účelom obsluhy ankety, otázky alebo iného cieľu formulára.\ III. Politika cookies Znenie politiky cookies nájdete na: https://www.mbclean.eu/cookies/ IV. Serverové protokoly 1. Využívanie internetovej stránky je spojené so zasielaním príkazov do servera, na ktorom je stránka uložená. Každý príkaz zaslaný do servra je zapisovaný v jeho protokoloch. 2. Protokoly obsahujú okrem iného IP adresu, dátum a čas servera, informácie o internetovom prehliadači a operačnom systéme, ktorý využíva užívateľ stránky. Protokoly servera sú zapisované a archivované na serveri. 3. Údaje zapisované v protokoloch servera sa nespájajú s konkrétnymi osobami využívajúcimi internetovú stránku a nie sú nami využívané za účelom identifikácie užívateľov internetovej stránky. 4. Protokoly servera sú výlučne pomocným materiálom slúžiacim na správu internetovej stránky a ich obsah nie je nikomu zverejňovaný alebo poskytovaný, okrem osôb oprávnených spravovať server. V. Média sociálnych sietí 1. Na internetovej stránke sú využívané plug-iny a iné nástroje sociálnej siete dostupné skrz služby sociálnej siete napr. Facebook alebo Google. 2. Zobrazovaním internetovej stránky našej spoločnosti obsahujúcou takýto plug-in, prehliadač užívateľa stránky nadviaže priame spojenie so serverami správcov služieb sociálnych sietí (poskytovateľov služieb). Obsah plug-inu je odosielaný skrz poskytovateľa služieb priamo do prehliadača užívateľa a je integrovaný so stránkou. Vďaka tejto integrácii získava poskytovateľ služby informácie, že prehliadač užívateľa stránky zobrazuje stránku našej spoločnosti, a to aj v prípade, ak užívateľ nemá profil u daného poskytovateľa služieb alebo na profile nie je aktuálne prihlásený. Takáto informácia (spolu s IP adresou) je prehliadačom užívateľa zaslaná priamo do servera daného poskytovateľa služieb a tam archivovaná. 3. Prihlásenie sa do služby napr. Facebook alebo Google spôsobuje, že poskytovateľ služieb obsluhujúci službu bude môcť priamo priradiť návštevu na stránke našej spoločnosti k profilu užívateľa na danej sociálnej sieti. 4. V prípade, ak užívateľ stránky použije tento plug-in (kliknutím napr. na tlačidlo "Páči sa mi" alebo "Zdieľať"), tomu zodpovedajúca informácia zostane taktiež preposlaná priamo na server poskytovateľa služieb a tam bude archivovaná. Okrem toho, informácia bude zverejnená na sociálnej sieti a ukáže sa osobám pridaným ako kontakty užívateľa. Účel aj doba zhromažďovania údajov a aj ich ďalšieho spracovávania a využívania poskytovateľom napr. služby Facebook alebo Google, rovnako ako možnosť kontaktu a práva spojené s ochranou osobných údajov, či možnosť vykonávania nastavení poskytujúcich ochranu súkromia sú opísané v politike súkromia poskytovateľa služby napr. Facebook alebo Google. 5. Za účelom vyhnutia sa situácii, že sociálne siete priradia údaje získané počas prehliadania internetovej stránky našej spoločnosti automaticky k profilu užívateľa stránky v tej danej sociálnej sieti, je potrebné sa pred návštevou našej stránky odhlásiť z profilu na sociálnej sieti. Taktiež je možné úplné znemožnenie zobrazovania plug-inov na stránkach, v prípade používania príslušných rozšírení prehliadača užívateľa (napr. blokovanie skriptov).
Instagram facebook

GDPR - MBClean.eu

GDPR (ochrana osobných údajov) I. Úvod MB Clean s.r.o. ,Letná 3935/11, 071 01 Michalovce, Slovakia, Steuer Nummer: 55140840 chráni súkromie všetkých užívateľov jej internetovej stránky. Základné zásady spojené s využívaním internetovej stránky sú: 1. Neposkytovanie informácií o užívateľoch internetovej stránky tretím osobám, okrem prípadu, že užívateľ na to dá jednoznačný a výslovný súhlas. 2. Ochrana všetkých dokumentov odovzdávaných užívateľmi internetovej stránky. 3. Uskutočňovanie procedúr s cieľom zabezpečenia súkromia užívateľov stránky. Upozorňujeme, že naša internetová stránka môže obsahovať odkazy na iné internetové stránky, ktoré nie sú pod kontrolou našej spoločnosti. Odporúčame preto oboznámiť sa so zásadami mlčanlivosti o osobných údajoch a užívania stránky na každej internetovej stránke samostatne. 4. Internetovú stránku je možné využívať výlučne na účely, ktoré sú v súlade s právom. Užívateľ nie je oprávnený narúšať alebo pokúšať sa narušať zabezpečenie internetovej stránky. V prípade porušenia tohto zákazu je možné voči užívateľovi vyvodiť zodpovednosť. 5. Naša spoločnosť nevykonáva kontrolu obsahu informácií zaslaných užívateľom. II. Osobné údaje 1. Správcom osobných údajov užívateľom internetovej stránky je MB Clean s.r.o. ,Letná 3935/11, 071 01 Michalovce, Slovakia, Steuer Nummer: 55140840 2. Účely, právne základy a doba spracovávania osobných údajov sú určené osobitne pre každý účel spracovávania osobných údajov dotknutých osôb. 3. Užívateľ našej internetovej stránky má nasledujúce práva spojené so spracovávaním jeho osobných údajov: a) právo na prístup k jeho osobným údajom, b) právo na opravu jeho osobných údajov, c) právo odstrániť jeho osobné údaje (právo byť zabudnutý), d) právo obmedziť spracovávanie jeho osobných údajov, e) právo sťažovať sa na spracovávanie jeho osobných údajov, f) právo na prenositeľnosť jeho osobných údajov, g) právo podať podnet dozornému orgánu vo veci spracovávania jeho osobných údajov, h) právo odvolať súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov. 4. Osobné údaje užívateľa stránky môžu byť spracovávané sprostredkovateľmi, ktorých služby využívame pri spracovávaní osobných údajov – v závislosti od účelu spracovania osobných údajov. Jedná sa napríklad o sprostredkovateľov, ktorí: - zabezpečujú dodávku tovaru a služieb nakúpeného dotknutou osobou ako užívateľom internetovej stránky; - zabezpečujú registráciu alebo platobnú operáciu za tovar nakúpený na internetovej stránke (v prípade ak sa dotknutá osoba rozhodne pre takúto formu úhrady za tovar); - zabezpečujú servis alebo opravy tovaru zakúpeného dotknutou osobou ako užívateľom internetovej stránky; - zabezpečujú SMS alebo MMS informovanie dotknutej osoby o stave a priebehu realizácie objednávky služieb a tovaru, ktorú dotknutá osoba zložila ako užívateľ internetovej stránky; - zabezpečujúce marketingové služby v prospech správcu osobných údajov (v prípade, ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so zasielaním marketingových informácií). Osobné údaje môžu byť spracovávané tiež spoločnosťami zo skupiny prevádzkovateľa. Všetci sprostredkovatelia, ktorých poverujeme spracovávaním osobných údajov garantujú prijatie dostatočných organizačných a technických prostriedkov ochrany a zabezpečenia osobných údajov v súlade s právnymi predpismi. 5. Našu internetovú stránku môžete prehliadať bez poskytnutia osobných údajov, ale v niektorých prípadoch môže naša spoločnosť žiadať o ich poskytnutie. 6. Osobné údaje sú zhromažďované výlučne v nevyhnutnom a minimálnom rozsahu, za konkrétnym účelom, ktorý bol zadefinovaný v danom formulári umiestnenom na stránke. V závislosti od účelu, za ktorým sú osobné údaje získavané, každý taký prípad získania osobných údajov je spojený s udelením dobrovoľného súhlasu užívateľa stránky alebo poskytnutia užívateľovi informácií v súlade s čl. 13 GDPR. 7. V prípade, ak užívateľ internetovej stránky ju využíva cez svoje konto na sieti napr. Facebook alebo Google, e-mailová adresa užívateľa bude prevzatá z údajov zadaných do profilu na sieti napr. Facebook alebo Google. 8. Naša spoločnosť prevádzkuje internetovú stránku a za účelom uskutočňovania ponuky služieb, je nevyhnutné oboznámiť sa so znením Všeobecných obchodných podmienok tejto stránky, ktoré sa nachádzajú na adrese: https://www.mbclean.eu/vop/ . 9. S ponukami, akciami a inými aktualitami týkajúcimi sa našej spoločnosti a tiež subjektov s ňou zviazaných sa môže užívateľ oboznámiť v prípade, ak prejaví súhlas s prijímaním newslettera. Za týmto účelom je potrebné vyplniť príslušný formulár a poskytnúť nám osobné údaje nevyhnutné pre jeho prijímanie. Poskytnutie týchto osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné, v prípade, že užívateľ chce prijímať newsletter. Osobné údaje budú spracovávané počas doby fungovania newsletera, okrem prípadu, že užívateľ prejaví vôľu viac newsletter nedostávať. 10. Kontaktovaním našej spoločnosti elektronickou poštou, za čo sa považuje tiež kontaktovanie cez kontaktový formulár na našej stránke, nám užívateľ poskytuje jeho e-mailovú adresu ako adresu odosielateľa správy. Okrem toho, v texte správy môžu byť poskytnuté tiež iné osobné údaje. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné, aby bolo možné nadviazať kontakt. 11. Na stránke spoločnosti môžu byť dostupné ankety rôzneho druhu, otázky alebo iné formuláre, v rámci ktorých môže užívateľ stránky poskytovať jeho osobné údaje. Vyplnenie a preposlanie takéhoto formulára spôsobuje, že v ňom uvedené osobné údaje budú spracovávané, no výlučne za účelom obsluhy ankety, otázky alebo iného cieľu formulára.\ III. Politika cookies Znenie politiky cookies nájdete na: https://www.mbclean.eu/cookies/ IV. Serverové protokoly 1. Využívanie internetovej stránky je spojené so zasielaním príkazov do servera, na ktorom je stránka uložená. Každý príkaz zaslaný do servra je zapisovaný v jeho protokoloch. 2. Protokoly obsahujú okrem iného IP adresu, dátum a čas servera, informácie o internetovom prehliadači a operačnom systéme, ktorý využíva užívateľ stránky. Protokoly servera sú zapisované a archivované na serveri. 3. Údaje zapisované v protokoloch servera sa nespájajú s konkrétnymi osobami využívajúcimi internetovú stránku a nie sú nami využívané za účelom identifikácie užívateľov internetovej stránky. 4. Protokoly servera sú výlučne pomocným materiálom slúžiacim na správu internetovej stránky a ich obsah nie je nikomu zverejňovaný alebo poskytovaný, okrem osôb oprávnených spravovať server. V. Média sociálnych sietí 1. Na internetovej stránke sú využívané plug-iny a iné nástroje sociálnej siete dostupné skrz služby sociálnej siete napr. Facebook alebo Google. 2. Zobrazovaním internetovej stránky našej spoločnosti obsahujúcou takýto plug-in, prehliadač užívateľa stránky nadviaže priame spojenie so serverami správcov služieb sociálnych sietí (poskytovateľov služieb). Obsah plug-inu je odosielaný skrz poskytovateľa služieb priamo do prehliadača užívateľa a je integrovaný so stránkou. Vďaka tejto integrácii získava poskytovateľ služby informácie, že prehliadač užívateľa stránky zobrazuje stránku našej spoločnosti, a to aj v prípade, ak užívateľ nemá profil u daného poskytovateľa služieb alebo na profile nie je aktuálne prihlásený. Takáto informácia (spolu s IP adresou) je prehliadačom užívateľa zaslaná priamo do servera daného poskytovateľa služieb a tam archivovaná. 3. Prihlásenie sa do služby napr. Facebook alebo Google spôsobuje, že poskytovateľ služieb obsluhujúci službu bude môcť priamo priradiť návštevu na stránke našej spoločnosti k profilu užívateľa na danej sociálnej sieti. 4. V prípade, ak užívateľ stránky použije tento plug-in (kliknutím napr. na tlačidlo "Páči sa mi" alebo "Zdieľať"), tomu zodpovedajúca informácia zostane taktiež preposlaná priamo na server poskytovateľa služieb a tam bude archivovaná. Okrem toho, informácia bude zverejnená na sociálnej sieti a ukáže sa osobám pridaným ako kontakty užívateľa. Účel aj doba zhromažďovania údajov a aj ich ďalšieho spracovávania a využívania poskytovateľom napr. služby Facebook alebo Google, rovnako ako možnosť kontaktu a práva spojené s ochranou osobných údajov, či možnosť vykonávania nastavení poskytujúcich ochranu súkromia sú opísané v politike súkromia poskytovateľa služby napr. Facebook alebo Google. 5. Za účelom vyhnutia sa situácii, že sociálne siete priradia údaje získané počas prehliadania internetovej stránky našej spoločnosti automaticky k profilu užívateľa stránky v tej danej sociálnej sieti, je potrebné sa pred návštevou našej stránky odhlásiť z profilu na sociálnej sieti. Taktiež je možné úplné znemožnenie zobrazovania plug-inov na stránkach, v prípade používania príslušných rozšírení prehliadača užívateľa (napr. blokovanie skriptov).

"Čistota je naša vášeň!"

Kontakt:

+49 (0)15 901 902 352
info@mbclean.eu
MENÜ

MB CLEAN - PROFESIONÁLI NA ČISTENIE

Instagram facebook